Kategorie

Informacja

Producenci

 • Banner

Regulamin konkursu pod nazwą „NAJPIĘKNIEJSZE DEKORACJE WIELKANOCNEDefinicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”– działalność gospodarcza LIDIA HORTI LOGISTIC MIROSŁAW GIMLA , przy ul. ROGATKA 16, 62-860 OPATÓWEK, NIP: 618-101-33-04

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE DEKORACJE WIELKANOCNE” wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE DEKORACJE WIELKANOCNE ”organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Facebook”– serwis internetowy pod domeną  www.facebook.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

5. „Fanpage”– profil o nazwie „LIDIAHORTI” w serwisie Facebook dostępny pod adresem www.facebook.com/LIDIAHORTI .

6. „Fan”– użytkownik serwisu Facebook, który przez kliknięcie w przycisk „lubię to” na Fanpage’u „LIDIAHORTI” uzyskał status Fana „LIDIAHORTI” w serwisie Facebook.

7. „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

8. „Użytkownik Serwisu” – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto na Facebooku.

9. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z 3 wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

10. „Post konkursowy” – post graficzny zamieszczony w serwisie Facebook w dniu 30.03.2018r.

11. „Komentarz”– komentarz w formie tekstowej zamieszczony pod Postem Konkursowym przez Fana lub Użytkownika Serwisu.

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.facebook.com) z wykorzystaniem natywnych rozwiązań Serwisu: możliwości dodawania przez Użytkownika komentarzy pod treściami zamieszczonymi na Fanpage.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez dodanie Komentarza pod Postem Konkursowym.

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda w całym Konkursie.

5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook ani z nim związany.

7. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

8. Informacje dotyczące Uczestników oraz treści od nich pochodzące w związku z udziałem w Konkursie są gromadzone wyłącznie przez Organizatora, a nie przez serwis Facebook.

§2

Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od godziny 12:00 30.03.2018 roku, do godziny 12:00 w dniu 04 kwietnia 2018 roku.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

1) posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

2) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3) posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com

4) dołączyła do strony http://www.facebook.com/LIDIAHORTI w Serwisie www.facebook.com (opcjonalnie).

5) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy  firmy LIDIA-HORTI LOGISTIC   jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili.

§3

Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych podanych w wiadomości prywatnej Organizatorowi dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook oraz na przekazanie podanych w par. 6 pkt. 2 danych osobowych w firmie LIDIA HORTI-LOGISTIC Mirosłąw Gimla z siedzibą w Opatówku ul. Rogatka 16, 62-860 Opatówek Nip: 618-101-33-04 w celu wysłania nagród.

§4

Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu pod Postem Konkursowym dodać Komentarz. w postaci kreatywnego zdjęcia swojego koszyczka wielkanocnego lub dekoracji wielkanocnej.

 2. Polubić funpage LIDIAHORTI

 3. Udostępnić post konkursowy na swoim profilu oraz zaprosić do zabawy 3 inne osoby.

 4. . W trakcie trwania Konkursu Użytkownik może dodać tylko 1 Komentarz biorący udział w Konkursie. W przypadku dodania większej liczby Komentarzy pod Postem Konkursowym pod uwagę będzie brany pierwszy chronologicznie Komentarz dodany przez Użytkownika.

 5. . Zabrania się dodawania wpisów, które naruszają dobre obyczaje. Organizator zastrzega prawo usuwania tego typu wpisów.

 6. Laureatów nagród wskazuje Komisja Konkursowa kierując się kryterium oryginalności odpowiedzi.

 7. . Komentarz dodane pod Postem Konkursowym po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

 8. . Ogłoszenie listy nagrodzonych odbędzie się najpóźniej dnia 04 kwietnia 2018 roku do godziny 12:00 poprzez zamieszczenie ich w komentarzu pod postem konkursowym lub w poście na fanpage.

§5

Nagrody i tryb ich przekazania

 1. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda w postaci zestawu nasion VILMORIN i narzędzi firmy Fiskars.

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

§6

Wydanie nagrody

1. Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym najpóźniej 30 grudnia 2017 roku.

2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest przesłać do dnia 05 stycznia do godz. 12:00 wiadomość prywatną do profilu LIDIAHORTI zawierającą dane adresowe (imię i nazwisko, adres, kod, kod pocztowy, miasto) oraz numer telefonu kontaktowego.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród.

§7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Fanpage’u listy nagrodzonych.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§9

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć naprawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.


Śledź nas na Facebooku